Bengalas | Topázio

Bengala, prata, banho de prata, topázio